Tugu Pal Putih, Monumen Lambang Kota Yogyakarta

× 0818-635-846